Tipe 32 Modul

JENIS 32 MODUL (USA)

TYPE 32 MODULES

Twin USA Socket U1 (69 * 36mm)

Soket Kembar USA U2 (69 * 36mm)

Soket Kembar USA (GFCI) U3 (69 * 36mm)

TYPE 32 MODULES 02

Wadhah 15A TR U4

20A TR wadhah U5

15A wadhah dupleks U6

15A WR wadhah dupleks U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Twin 2.1A USB + 15a sockdet Duplex U10

Twin 2.1 usb + 20A soket U11

TYPE 32 MODULES 04

Twin 2.1A USB + Single 15A U12

4 usb, 4 port U13

HDMI + FCA U14

HDMI + 3 FCA U15